Centrum pre deti a rodiny Nitra

Oznamujeme verejnosti, že od 1.1.2019 sa zmenil názov organizácie Detský domov na

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Sídlo: Dlhá 179, 949 01 Nitra  a   IČO: 35628391 zostávajú nezmenené.

Ak nám chcete pomôcť, môžete tak urobiť na náš účet darov a grantov:

SK34 8180 0000 0070 0042 2539

Ďakujeme

 

 

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je

pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“

 

Centrum pre deti a rodiny so sídlom v Nitre, Dlhá 179, 949 01 Nitra je zariadenie zriadené na účel:

 • vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia alebo na základe požiadania dieťaťa (pobytové opatrenia);
 • výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z.z., ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení (ambulantné výchovné opatrenia);
 • vykonávania opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa; porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí, v medziľudských vzťahoch (ambulantné opatrenia);
 • na realizáciu prípravy na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva;
 • poskytovanie poradenstva mladému dospelému (ďalej iba „MD“) po ukončení náhradnej starostlivosti.

 

História vzniku: Dňa 01.11.1996 bolo zriadené Krajským úradom Nitra ako Dojčenský ústav. Od 01.01.1997 objekt slúžil ako Detský domov Nitra a od 01.09.2001 bol premenovaný na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti. Od 01.01.2004 sa stal novým zriaďovateľom Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Od 01.09.2005 do 31.12.2018 objekt slúžil pod starým názvom Detský domov Nitra, po reorganizácii od 01.01.2019 až dodnes objekt slúži ako Centrum pre deti a rodiny Nitra,  ktorého zriaďovateľom je od 1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Opatrenia sa v Centre pre deti a rodiny Nitra vykonávajú:

V domácom prostredí zamestnancov – v profesionálnych náhradných rodinách

V 6 samostatne usporiadaných skupinách:                                               

 • Žirafy – samostatná skupina
 • Pandy – samostatná skupina
 • Včielky – špecializovaná samostatná skupina s opatrovateľskou starostlivosťou
 • Slimáčikovia – špecializovaná samostatná skupina s ošetrovateľskou starostlivosťou
 • Bociani –  samostatná diagnostická skupina (pilot- odľahčenie PNR)
 • Samostatná skupina pre mladých dospelých

Kapacita zariadenia je 82 miest.

Naše zariadenie spolupracuje s dobrovoľníkmi z BUDDY programu. V prípade, že by ste mali záujem týmto spôsobom pomôcť deťom z centier pre deti a rodiny (bývalých detských domovov), viac informácií nájdete na ich web stránke:  https://tvojbuddy.sk/

Naše zariadenie podporujú sponzori: